O22 ประกาศต่างๆ เกียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นดงทรายทองเชื่อมศรีสมพร (ต่อเนื่อง) บ้านดงทรายทอง หมู่ที่ 15 เขียนโดย neng 34
ประกาศประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นดงทรายทองเชื่อมศรีสมพร (ต่อเนื่อง) บ้านดงทรายทอง หมู่ที่ 15 เขียนโดย neng 25
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นไปกลุ่มบ้านนายวีระพงษ์ พร้าวหอม บ้านศรีสมพร หมู่ที่ 12 เขียนโดย neng 30
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากสามแยกบ้านนายทนุ ชัยกังถึงบ้านนายหอม แสนหล้า (ต่อเนื่อง) บ้านหนองหูลิง หมู่ที่ 2 เขียนโดย neng 18
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยกลุ่มบ้านนางนวล แก้วจำลอง บ้านโคกลาด หมู่ที่ 8 เขียนโดย neng 29
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยกลุ่มบ้านนายจำปา ศิริรักษ์ บ้านโคกลาด หมู่ที่ 8 เขียนโดย neng 31
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยกลุ่มบ้านนายทองแดง ศรีจันทร์สา บ้านโคกลาด หมู่ที่ 8 เขียนโดย neng 32
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยภูตะวัน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 เขียนโดย neng 29
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าลานมันไปนาพ่อลอง เหลือล้น บ้านโนนผาสุข หมู่ที่ 10 เขียนโดย neng 30
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลุ่มบ้านแม่ทองหนัก คงไทย บ้านลาดทอง หมู่ที่ 13 เขียนโดย neng 29