O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารในตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ออกตรวจเยี่ยมผู้ขอรับความช่วยเหลือประสบปัญหาทางสังคม บ้านดงมะกรูด หมู่ที่ 7

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ฝ่ายสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ออกตรวจเยี่ยมผู้ขอรับความช่วยเหลือประสบปัญหาทางสังคม
บ้านดงมะกรูด หมู่ที่ 7
สวสดการตรวจเยยม
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮได้ออกให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2564

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ฝ่ายป้องกันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮได้ออกให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2564 ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว

เดกจมนำ64

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังการทุจริตและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564
นายยศศิริ แพงเวียงจันทร์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังการทุจริตและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
ปปช
 

วันที่ 13 -14 มกราคม 2564 องค์การบริหารตำบลหนองไฮ ออกขุดลอกรางระบายน้ำที่อุดตันเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน ในเขต ตำบลหนองไฮ

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วันที่ 13 -14 มกราคม 2564 องค์การบริหารตำบลหนองไฮ ออกขุดลอกรางระบายน้ำที่อุดตันเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน ในเขต ตำบลหนองไฮ

ขดลอก64

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ฝ่ายป้องกันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ร่วมกับฝ่ายป้องกันองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้ออกดับไฟ ที่บ้านหัวคู ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ฝ่ายป้องกันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ร่วมกับฝ่ายป้องกันองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้ออกดับไฟ ที่บ้านหัวคู ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

ดบไฟปา