ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้ง/ประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศ เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศ เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อประกาศ เรองการจดการขยะมลฝอยตดเชอ

ประกาศ อบต.หนองไฮ เรื่องข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศ อบต.หนองไฮ เรื่องข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563
ประกาศ การกำจสงปฏกล

ประกาศ : การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รปประกาศ ประกาศ จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธษรณสุข 
เรื่อง การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ประกาศ อบต.หนองไฮ เรือง รายงานผลและเสนอความคิดเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
เรื่อง รายงานผลและเสนอความคิดเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
ประกาศอรายงานผลและเสนอความคดเหนจากการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถน

ประกาศ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รปประกาศคลิกอ่านรายละเอียด >>  ประกาศ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประกาศ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น