ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้ง/ประชาสัมพันธ์/ประกาศ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 2564

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 2564

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 /2564

กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ปี 64

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ปี 64

กำหนดสมยประชมสมยสามญ ป พ.ศง64

ประกาศ การจัดเก็บภาษีป้าย ปี พ.ศ.2565

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศ อบต.หนองไฮ การจัดเก็บภาษีป้าย ปี พ.ศ.2565

ภาษปาย

อบต.หนองไฮ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศเจตจำนงตอตานธจรต 0001ประกาศเจตจำนงตอตานธจรต 0002ประกาศเจตจำนงตอตานธจรต 0003ประกาศเจตจำนงตอตานธจรต 004

ประกาศฯ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ปี พ.ศ.2565

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย  ปี พ.ศ.2565
ขยะมลฝอย

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้นำข้าราชการลูกจ้างอบต.หนองไฮ ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ หมู่ที่ 1-16 เพื่อเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือตั้งในเขตอบต.หนองไฮ ไปใช้สิทธิ์ในวันที่ 28 พฤศจิกาย
  2. อบต.หนองไฮ นำโดยนางสาวมณฑริยา นาผล พร้อมด้วยงานสาธารณสุขฯ ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงสูงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บ้านหนองหูลิง
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้นำข้าราชการลูกจ้างอบต.หนองไฮ ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ณ ตลาดนัดบ้านโนนสะอาด
  4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้นำข้าราชการลูกจ้าง อบต.หนองไฮ ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ณ ตลาดนัดบ้านหนองไฮ