ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.หนองไฮ เรือง รายงานผลและเสนอความคิดเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
เรื่อง รายงานผลและเสนอความคิดเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
ประกาศอรายงานผลและเสนอความคดเหนจากการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถน