ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจปีงบประมาณ

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

-งบประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ประกาศองคการบรหารสวนตำบลหนองไฮ เรอง

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน O12

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด

- รายงานผลและเสนอความคิดเห็น ปี 2563

 

แผนดำเนินงานประจำปี O10

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อแสดงรายละเอียด
แบบ ผด 02 ปี64

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน O11

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี

 
 

รายงานผลการใช้ัจ่ายงบประมาณประจำปี O20

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563