O37 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต O37

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565

 

- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) 2564

- ผลการดำเนินการเพื่อจัดการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ต.ค. พ.ศ2563-31 มี.ค. พ.ศ.2564)