O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารในตำบล

.

เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2566 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยที่เกิดจากก๊าชหุงต้ม ปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านโนนสะอาด , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2566 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยที่เกิดจากก๊าชหุงต้ม ปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านโนนสะอาด , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ

 

ปองกนอคคภย

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ พร้อมคณะผู้บริหาร ผอ.กองช่าง ได้ลงพื้นที่ ดูความเรียบร้อย ในการซ่อมแซม ถนนเส้น บ้านโนนผาสุข - บ้านหนองหูลิง

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ พร้อมคณะผู้บริหาร ผอ.กองช่าง ได้ลงพื้นที่ ดูความเรียบร้อย ในการซ่อมแซม ถนนเส้น บ้านโนนผาสุข - บ้านหนองหูลิง

ออกสำรวจถนน

เมื่อวันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ออกประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้อง พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

เมื่อวันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ออกประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้อง พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

ประชาคม 2566

อบต.หนองไฮจัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2566

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2566

สามารถเข้าดูรูปกิจกรรมกีฬาทั้งหมดได้ที่ ลิงค์นี้ได้เลยนะคะ https://drive.google.com/.../1RXCcJuk1TDEaV0OMjFXnE...

กฬา2566

องค์การบริหารส่วตำบลหนองไฮ ออกสำรวจถังขยะเปียก เพื่อติดตามการดำเนินการตามเป้าหมายให้ได้ 100 % ณ บ้านวังทอง

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วตำบลหนองไฮ ออกสำรวจถังขยะเปียก เพื่อติดตามการดำเนินการตามเป้าหมายให้ได้ 100 % ณ บ้านวังทองตดตามการดำเนนงานขยะเปยก
 
 
 
 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ออกสำรวจประมาณการขยายเขตไฟฟ้าร่วมกับเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี บ้านหัวคู , บ้านโสกน้ำขาว , บ้านดงทรายทอง , บ้านโคกลาด , บ้านลาดทอง
  2. กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ออกเยี่ยมบ้านติดตามเงินเด็กแรกเกิดที่ครบ 6 ปี ในเขตพื้นที่ตำบลหนองไฮ
  3. ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ออกให้ความรู้แนะนำ วิธีสอนเด็กติดในรถพร้อมวิธีขอความช่วยเหลือด้วยตัวเองเบื้องต้น และการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ ให้กับเด็กนักเรียนช่วงชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านโนนสะอาด- ผาสุข และโรงเรียนดงมะกรู
  4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ร่วมกับ รพสต. ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ออกสุ่มตรวจถังขยะเปียก บ้านหนองหูลิง บ้านหนองไฮ บ้านโนนสะอาด บ้านโนนผาสุข