O42 มาตรการส่งเสริคุณธรรมและความโปรงใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน O42

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2566

 


 

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565

 

2564

-เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

- เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม

- มาตรการป้องกันการรับสินบน

- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

- หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในองค์กร

- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563