O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร O34

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 2565

-ประกาศเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


2564
-ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน