O19 รายงานการกำกับติดตามใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ( O19)

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2565 รอบ 6 เดือน

ผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ2564

 

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 (รอบ 6 เดือน)