O20ประกาศต่างๆ เกียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจการจัดหาพัสดุ (O20)

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศฯ อบต.หนองไฮฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเส้นจากแปลงสาธิตถึงฝายกกดู่ บ.ห้วยเจริญ ม.16 ต.หนองไฮ เขียนโดย Super User 3
ประกาศ อบต.หนองไฮ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม2565 เขียนโดย Super User 252
ประกาศ อบต.หนองไฮ สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2565 เขียนโดย Super User 285
ประกาศราคกลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ เขียนโดย nid 185
ประกาศราคากลางแบบ บก. 01 ก่อสร้างรางระบายน้ำเส้นจากสี่แยกบ้าน พ่อบุญ ลือหาญ ไปแยกบ้านแม่ลือ มาลีหมู่ที่1 เขียนโดย Super User 208
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างรางรางระบายน้ำ เส้นบ้านนายแก่น ชินวงศ์ บ้านโนนสะอาด หมู่6 เขียนโดย Super User 360
ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนน เขียนโดย Super User 229
แบบ บก 01 โครงการรางระบายน้ำเส้นกลางหมู่บ้าน บ้านศณีสว่าง หมู่4 อบต.หนองไฮ เขียนโดย nid 267
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นดงทรายทองเชื่อมศรีสมพร (ต่อเนื่อง) บ้านดงทรายทอง หมู่ที่ 15 413
ประกาศประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นดงทรายทองเชื่อมศรีสมพร (ต่อเนื่อง) บ้านดงทรายทอง หมู่ที่ 15 227