O20ประกาศต่างๆ เกียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศฯ อบต.หนองไฮฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเส้นจากแปลงสาธิตถึงฝายกกดู่ บ.ห้วยเจริญ ม.16 ต.หนองไฮ

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ประกาศฯ อบต.หนองไฮฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเส้นจากแปลงสาธิตถึงฝายกกดู่ บ.ห้วยเจริญ ม.16 ต.หนองไฮ