ข่าวสารในตำบล

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้เปิดโครงการ ชุมชนสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2566

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้เปิดโครงการ ชุมชนสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ
หลัก 3 Rs (Reduce = ลดการใช้ Reuse = ใช้ซ้ำ Recycle = นำกลับมาใช้ใหม่) ในการบริหารจัดการขยะตลอดจนสร้างค่านิยมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และให้ชุมชนปลอดขยะและยกระดับสู่การเป็นตำบลสะอาด หมู่บ้านน่าอยู่
ชมชนสะอาดใสใจสงแวดลอม