3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ ๑ พฤษภาคม เป็นวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
10 พฤษพาคม 2567 วันพืชมงคล

10 พฤษพาคม 2567 วันพืชมงคล

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 วันฉัตรมงคล
29 เมษายน
แบนเนอร์อ อบต.2 800*500
เตือนทุจริต-เรยกรับเงิน-สอบ-อด
อบต.หนองไฮ ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบติหน้าที่ (no Gift Policy) ปี 2567
อบต.หนองไฮ ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบติหน้าที่ (no Gift Policy) ปี 2567
20231122_เช็กเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ เบี้ยความความพิการด้วยแอปฯ-ทางรัฐ
eit ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ห้ามเผา!
ประชาสัมพันธ์ ห้ามเผา!
ประกาศ: กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้รางตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯ

ประกาศ: กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้รางตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำ […]

กีฬา
Shadow

ประกาศกำหนดใชแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับผู้มีหน้าที่ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ)

ประกาศกำหนดใชแบบฟอร์มหนัง […]

ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากปฏิบติหน้าที่ (no Gift Pokicy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นโยบายการไม่รับของขวัญและ […]

ประกาศ: กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้รางตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศ: กำหนดระยะเวลาสำรว […]

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้เข้ากิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พีะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 โดยมีผู้บริหาร ,ปลัด อบต.หนองไฮ , รองปลัด อบต.หนองไฮ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชาชนเข้าร่วมพิธี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส ( พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุ […]

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้จัดโครงการซ้อมแผนและบรรเทาสาธารณภัย (การเผชิญเหตุ และการป้องกันระงับเหตุอัคคีภัยในอาคารและสถานศึกษาเบื้องต้น) ณ โรงเรียนหนองไฮวิทยา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้จัดโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้น ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 อง […]