แบนเนอร์อ อบต.2 800*500
เตือนทุจริต-เรยกรับเงิน-สอบ-อด
อบต.หนองไฮ ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบติหน้าที่ (no Gift Pokicy) ปี 2567
อบต.หนองไฮ ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบติหน้าที่ (no Gift Pokicy) ปี 2567
20231122_เช็กเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ เบี้ยความความพิการด้วยแอปฯ-ทางรัฐ
eit ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ห้ามเผา!
ประชาสัมพันธ์ ห้ามเผา!
ประกาศ: กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้รางตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯ

ประกาศ: กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้รางตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำ […]

กีฬา
Shadow

ประกาศกำหนดใชแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับผู้มีหน้าที่ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ)

ประกาศกำหนดใชแบบฟอร์มหนัง […]

ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากปฏิบติหน้าที่ (no Gift Pokicy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นโยบายการไม่รับของขวัญและ […]

ประกาศ: กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้รางตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศ: กำหนดระยะเวลาสำรว […]

ประกาศ อบต.หนองไฮ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การฟื้นคืนชีพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (กันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือมปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศ อบต.หนองไฮ ประกวดร […]